21. Amfibolit

Kännetecken

Gråsvart- svart eller mörkgrön, mestadels medelkornig bergart.
Kan vara fläckig eller strimmig i grått och vitt. Amfiboliterna kan
ha mycket olika utseende, från massiva finkorniga till skiffriga och
stängliga varianter finns. Kännetecknande för dem alla är ett högt
innehåll av mineralen hornblände och fältspat (plagioklas). Utmärkande
för hornblände är dess svartgröna färg, prismatiska spaltning
och glasaktiga glans. Mineralet är karaktäristiskt för bergarter
som bildats djupt ner i jordskorpan (magma- eller eruptivbergarter).
Övriga vanliga mineral i amfiboliterna är granat, kvarts, magnetit,
biotit, svavelkis, apatit och magnetkis. Förekomst av granat
syns ofta som mörkröda strökorn (porfyroblaster). Till en viss del är
amfiboliterna ådergnejsomvandlade vilket lett till ljusa fältspatrika
strimmor i den mörka grundmassan.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Bergarten förekommer utspridd inom hela urbergsområdet. Den är
relativt frekvent i områdena kring Örkelljunga, Klippan och Hästveda-
Ballingslöv. Amfiboliterna förekommer både som gångar, lager
och relativt stora kroppar men vanligast är att de förekommer som
sliror och små körtlar i gnejserna och gnejsgraniterna.

Amfiboliterna tillhör en grupp vanligen finkorniga basiska (kiselsyrafattiga)
bergarter som går under benämningen grönstenar eller
metabasit som bildats genom omvandling av vanligtvis basalt, diabas
och gabbro. De tillhör flera åldersgenerationer där merparten
tycks vara mer eller mindre likåldriga med gnejserna. De yngsta är
yngre än de skånska gnejserna och har ett gångformigt uppträdande.
Dessa gångar har i allmänhet en NO-lig riktning. De äldre amfiboliterna
varierar mycket i storlek. Det är dock mest fråga om lokala
tunna skivor eller lager som finns insprängda i gnejserna. Dessa
kan ha sitt ursprung i amfibolitomvandlade vulkaniska ytbergarter.

Övrigt

När hornbländehalten överstiger 40% används termen amfibolit
på en metabasit. När bergarten har en tydligt gnejsig stuktur talar
man om en amfibolitgnejs eller hornbländegnejs. I nordvästra Skåne
är amfiboliten ofta rik på granat och kallas då granatamfibolit.