18. Silsten

Ramsåsa

Kännetecken

Bergarten består av ljusgrå till gulvit karbonatrik siltsten. Kvarts i
silt- och finsandfraktionen utgör tillsammans med lermineral och
kalcit de dominerande mineralen. Enstaka skikt med glimmer förekommer.
Bergarten är oftas oregelbundet lagrad i upp till ca 20 cm
tjocka lager. Ofta innehåller den rikligt med grävspår och skiktning
från strömmande vatten och vågor. Förutom siltsten förekommer
även lager med slamsten, kalksten och lersten i samma lagersekvens.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Bergarten förs till det så kallade ca 30 m mäktiga Lunnarnaledet i
Klintaformationen, där även den något yngre Bjärsjölagårdkalkstenen
ingår. Klintaformationen representerar den allra yngsta
delen av Silur och är ca 420 miljoner år gammal samt överlagrar
skifferberggrund tillhörande Colonusskiffern.

Lunnarnaledets bergarter påträffas inom tre mindre områden: 1)
sydväst om Östra Ringsjön, 2) kring Bjärsjölagård, Kärrstorp, Kärrby,
Brandstaholm och Skartofta och 3) vid Ramsåsa. De sediment som
bildar bergarten avsattes i ett grunt hav med rikt bottenliv. Sannolikt
har även miljön varit så strandnära att även tidvatten påverkat
avsättningen av växelvis sand, silt och lera.

Övrigt

Bergarten har även kallats Kärrstorps sandstenar eller ”grå Övedsandsten”.
Den har brutits i första hand som byggnadssten, eftersom
den är relativt lättbearbetad men dock relativt lättvittrad och
med sämre kvalitet jämfört med den röda Övedsandstenen.