7. Gnejsig granit

Dalby stenbrott

Kännetecken

I Dalby stenbrott påträffas finkorniga gnejser med varierande
ådring. Gnejserna kan i huvudsak beskrivas som röda till grå-röda
till fint medelkorniga leukokratiska (ljust färgade på grund av stort
innehåll av ljusgrå kvarts och ljusa fältspater samt liten andel mörka
mineral). Vissa av gnejserna har ingen egentlig ådring eller gnejsig
textur och liknar mest en gnejsig granit. Vilken tolkas som att de
ursprungligen varit graniter som gnejsomvandlats.

Mineralinnehållet domineras av kvarts, mikroklin, plagioklas och
biotit. Även mineral som titanit, apatit och malmmineral (ex. magnetit)
med hög järnhalt påträffas i vissa partier.

Förutom gnejs finns det rikligt med gångar och sliror av svartgrå
amfibolit i den gnejsdominerade berggrunden i Dalby stenbrott.
Berggrunden är också kraftigt uppsprucken på grund av upprepade
tektoniska rörelser som påverkat Romeleåsens berggrund under
årmiljonerna, senast under yngre krittid för ca 70 miljoner år sedan.

Övrigt

Bergarterna i Dalby stenbrott har relativt goda tekniska egenskaper
som gör dem lämpliga som krossmaterial för en mängd olika ändamål,
exempelvis som makadam för väg-, hus- och järnvägsbyggen.