4. Flinta

Limhamn

Kännetecken

En tät grå till svart finkornig och hård bergart. Den typiska flintan
i Sydvästskåne har ett knöligt utseende. Ofta förekommer flintan
tillsammans med ljus förkislad kalksten vilket ger det typiskt
spräckliga utseendet. Vid bearbetning bildas knivskarpa flisor och
brottytor. Flinta från Kristianstadsområdet har ofta ett mycket karaktäristiskt
vitprickigt utseende.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Flinta förekommer i bergarter av krita och tertiär ålder, dvs. inom
Kristianstadsområdet och i sydvästra Skåne. Flinta förekommer
även rikligt i jordlagren i och i anslutning till dessa områden.

Flinta har bildats genom utfällning av löst kisel från kiselskaliga
mikrofossil i porutrymmen och hålrum i ursprungssedimentet. Flinta
förekommer ofta rikligt i lager med mycket grävspår eftersom
där fanns förutsättningar för utfällning av kisel.

I vissa delar av kalkstenen i Sydvästskåne kan flintbildningen vara
mycket omfattande vilket lett till bildningen av tjocka uthålliga
lager med ren flinta. En hypotes är också att den omfattande flintbildningen
måste ha krävt så mycket kisel att fossilen inte räckt till
som källa, utan det måste härröra från vulkanism i området som
ökat tillgången på löst kisel från land.

Övrigt

Flintan i Sydvästskåne var en viktig handelsvara under stenåldern.
Omfattande brytning skedde i Kvarnbyområdet där flinta förekommer
ytligt i kritskållorna. I vissa områden förekom under stenåldern
till och med gruvdrift för att få fram flinta.