17. Bedengranit

Bellinga

Kännetecken

Bedengraniten är en mörkt grå till svagt grön eller brunaktig hornblände-
och pyroxenförande granit. Kornstorleken kan variera betydligt,
men är mestadels medelkornig med små spridda fältspatögon.
Bedengraniten är massformig, men kan i vissa delar vara något
folierad. Ställvis är graniten slirig med den ljusare fältspatmineralen
ansamlade i fläckar eller sliror. Även små inslag med svartgrå
basiska (kiselfattiga) bergarter förekommer.

Kvartshalten är alltid tämligen låg och utgör endast ca 20 procent
av bergarten. Hornbländehalten är däremot hög, runt 10 procent.
Mineralinnehållet kompletteras med varierande mängder biotit,
pyroxen, epidot, titanit, apatit och malmmineral. Sammansättningen
på bergarten varierar från granit–granodiorit till kvartsyenit.

Genomsättande smala gångar med pegmatit och röd finkornig
granit är vanliga.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Bedengranit förekommer i ett relativt stort område på Romeleåsens
sydöstra del kring Stenshult-Kullaröd-Beden.
Bedengranitens ålder är ca 1450 miljoner år vilket motsvarar åldern
på Karlshamns- och Spinkamålsgraniterna i Blekinge.

Övrigt

Bergarten avviker inte bara genom sin gråa färg och homogena
uppträdande från omgivningen utan även genom att den grusvittrar
kraftigt. Graniten bryts idag i Bellinga stenbrott för framställning
av krossmaterial.